İş Hukukunda Arabuluculuğa Başvurulması Halinde Zamanaşımı Duracak Mıdır?

Arabuluculuk bürosuna başvuru tarihinden, son tutanağın düzenlendiği tarihe kadar geçen sürede zamanaşımı durur ve hak düşürücü süre işlemez. Uyuşmazlığın arabuluculuk yoluyla çözülememesi halinde son tutanağın düzenlendiği tarihten itibaren zamanaşımı süresi yeniden işlemeye başlayacaktır.

Diğer Sorular